mijn specialismen.

Kinderen hebben de toekomst en zijn de toekomst. Met heel veel plezier en energie hebben we van de Stichting kinderopvang in Noord Groningen Kids2b gemaakt. Als bestuurder was ik integraal eindverantwoordelijk voor de toen snelgroeiende organisatie die in mijn periode (1997 – 2012) groeide van 6 naar ruim 50 locaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Met daarnaast een gastouderbureau. Naast de groei in omvang werd er fors geïnvesteerd in de kwalitatieve ontwikkeling met een duidelijk pedagogische visie en veel mogelijkheden voor de medewerkers voor opleiding en training. Er werd nauw samengewerkt met het onderwijs en deel genomen aan diverse zorgstructuren. Vanuit deze functie was ik tevens bestuurslid van de landelijke werkgeversvereniging, de brancheorganisatie kinderopvang, met wederom kwaliteit in mijn portefeuille.
In de zorg heb ik als Regiomanager Groningen werkt (2015 – 2018) bij MEE-Noord, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt om hun leven op de rails te houden of weer te krijgen. Er is veel veranderd in het zorglandschap sinds 2015. De verantwoordelijkheid voor het toewijzen van zorg en ondersteuning is voor een groot deel bij de gemeenten belegd via de WMO, de jeugdwet en de participatiewet. Het is voor mensen met bijvoorbeeld autisme, een licht verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel, niet altijd eenvoudig om de juiste hulp en ondersteuning te vinden of aan te vragen. Als regiomanager had ik veel contacten met de gemeenten in de provincie Groningen om mee te praten over het beleid in het sociaal domein, de juiste mensen voor te dragen voor de sociale teams en mee te werken aan diverse projecten. In deze periode heb ik veel kennis opgedaan van de WMO, jeugdwet, participatiewet en andere wettelijke kaders die te maken hebben met zorg en ondersteuning. Tevens heb ik mee gewerkt aan de inhoudelijke ontwikkeling van het aanbod van MEE-Noord passend bij de transformatie en had vanuit het MT de ontwikkeling van het strategisch HRM in portefeuille.
Als clustermanager bij Yorneo, jeugdzorg Drenthe, was ik in 2013 en 2014 verantwoordelijk voor de transformatie van het cluster 0 - 12. In aanloop naar de wijzigingen in de jeugdwet per 2015 was het noodzakelijk het aanbod aan te passen zoals dat vanuit de jeugdwet bedoeld was; korter behandelen, meer ambulant waar mogelijk, meer zelfregie bij de ouders/ verzorgers en jeugdigen en meer integrale samenwerking met andere partijen. Dat vraagt van alle medewerkers een andere werkhouding en een ontwikkeling daarin. Gedurende deze jaren is ingezet op deze wijziging van het aanbod en de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de medewerkers. Alle 120 medewerkers waren betrokken bij deze ontwikkeling. Dat heeft gezorgd voor draagvlak en inzet van allen om het cluster succesvol te transformeren.
• De tweede helft van 2014 was ik programmamanager versterken voorliggend veld Zuid-Oost Drenthe. Dit was in aanloop naar de transitie van de jeugdzorg waarbij de samenwerking van de verschillende organisaties verder gevormd moest worden. Als programmamanager heb ik met een aantal professionals uit de deelnemende organisaties (Tinten, MEE Drenthe, JBN, GGD en de gemeenten) de voorbereidingen getroffen zodat er een goede start gemaakt kon worden met de andere werkwijze zoals in de jeugdwet per 2015 van toepassing is. • Als Projectleider vorming gebiedsteam Emmen heb ik met de medewerkers van de toenmalige CJG’s en de gemeente een plan van aanpak opgesteld voor de vorming van de zes gebiedsteam voor jeugd. Dit plan is op een later moment verder uitgerold door betrokken partijen. • Als initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Podium Winsum (onbezoldigd) hebben wij een multifunctionele voorziening in Winsum gerealiseerd, waarin allerlei mensen vanuit verschillende doelgroepen en organisaties elkaar ontmoeten, activiteiten worden georganiseerd en inwoners op diverse manieren deelnemen aan deze activiteiten. www.deblauweschuit-winsum.nl
• Enkele jaren bestuurslid van Andelschool, PI-school in Groningen, nu vallend onder RENN4 • Uitgaan van de talenten van kinderen en vandaaruit de (schoolse)ontwikkeling verder vorm geven: dat was het uitgangspunt van Camelot die ik als mede initiatiefnemer als parallelstroom van het Terra-collega heb opgericht. Deze school was een voorloper van het huidige praktijk onderwijs. Na het bestaan van ruim 15 jaar is deze school opgegaan in de Bladergroenschool in Eelde, tegenwoordig RENN-4. • Als bestuurder in de kinderopvang zeer intensief samengewerkt met het basisonderwijs in de te realiseren kindvoorzieningen. • Lid van de regioadviesraad van het Alfa-college gedurende 3 jaar.
Vanuit mijn rol als bestuurder van een regionale kinderopvangorganisatie heb ik meegewerkt aan de vorming van diverse kindcentra in het gebied Noord Groningen. In een kindcentrum zijn naast het onderwijs ook de kinderopvang en verschillende andere voorzieningen gerealiseerd, zoals een CJG, de bibliotheek, sportvoorzieningen etc. Doel van een kindcentrum is integrale samenwerking gericht op de algehele ontwikkeling van de kinderen en een doorlopende zorgstructuur en leerlijnen.
• Enkele jaren was ik werkzaam bij een afdeling van de gemeente Groningen, de DSW-Stadspark, nu Iederz. Hier was ik opleidingsfunctionaris binnen de afdeling P&O en heb in die periode het onderdeel “Training en opleiding” opgezet, processen ontwikkeld en stelde het jaarlijkse opleidingsplan voor de organisatie (1500 mw) op. • In alle functies door de jaren heen had ik veel contacten met de gemeenten in Groningen en later ook in Drenthe. Ik werkte op verschillende dossiers met de gemeenten samen aan de ontwikkeling van voorzieningen en in het sociaal domein, de kindcentra, het opstarten van de CJG’s, de krimpproblematiek, etc. In deze functies had ik contacten op alle niveaus binnen de gemeenten. • Raadslid in de gemeente Bedum, als fractievoorzitter van de PvdA. Gemeente Bedum is sinds 2019 opgegaan in Gemeente het Hogeland.

mijn visie.

Alles wat aandacht en ruimte krijgt groeit!
Een simpele gedachte en het uitgangspunt in mijn manier van werken.

Daarbij gaat het om Balans in de Ontwikkeling die wordt ingezet. Dat kan gaan om een organisatie, een project maar ook een team. Met elkaar de doelen en uitgangspunten bepalen en dan concreet en stapsgewijs S.M.A.R.T. de ontwikkeling inzetten die nodig is.

Op basis van mijn jarenlange ervaring, welke is ondersteund door studie en training, ben ik in staat de beweging in gang te zetten die uw organisatie, project of team nodig heeft.

Daarbij werk ik nauw samen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering in het project of het primaire proces. Zij hebben de beste ideeën en beschikken over de noodzakelijke inhoudelijke kennis. En nog belangrijker is hun kennis van de doelgroep, de mensen, jong of oud, waarvoor gewerkt wordt en waarbij opvang, onderwijs, zorg, hulp of ondersteuning wordt geboden.

mijn aanbod.

Wat kan ik voor u en uw organisatie betekenen.

 • Projectleiding

  Als projectleider of projectmanager zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om een opdracht te vertalen naar een projectstructuur en SMART projectplan met duidelijke doelen.
  lees meer

 • Interim Management

  Er zijn diverse redenen waarom er tijdelijk extern management ingezet moet worden. afhankelijk van de opdracht kan mijn aanpak verschillen. in geval van ziektevervanging zal mijn.
  lees meer

 • Advisering

  Bestuurders, managers en medewerkers hebben meestal een grote betrokkenheid bij hun organisatie en werken vaak al vele jaren samen en bewegen mee met de ontwikkelingen die zich voordoen.
  lees meer

 • Teambegeleiding en coaching

  Bestuurders, managers en medewerkers hebben meestal een grote betrokkenheid bij hun organisatie en werken vaak al vele jaren samen en bewegen mee met.
  lees meer

 • Bemiddeling

  In een organisatie werkt een diversiteit aan mensen met verschillende waarden, referentiekaders en interpretaties. beleving, ideeen en uitgangspunten kunnen soms ver uiteenlopen en.
  lees meer

 • Individuele coaching

  Coaching kan helpen om meer inzicht en grip te krijgen op de situatie en ondersteuning bieden bij het maken van keuzes en vervolgstappen.
  lees meer

referenties over mij.

“Kenmerken van Maria Bolt zijn onafhankelijk: Maria is nuchter, ”laat zich door niemand gek maken” en kiest weloverwogen haar eigen mening. Communicatief: Legt gemakkelijk met allerlei verschillende mensen contact, staat open in de wereld. Luisterend en verbindend. Positief en energiek: Staat op een prettige manier in het leven en straalt dit uit. Geinteresseerd en betrokken. Kan veel aan, zowel fysiek als mentaal.”

Rinze Kramer Directeur bestuurder woningstichting Wierden en Borgen

"De kracht van Maria Bolt is het vormgeven en uitwerken van visie, beleid en plannen. Daarbij is zij gericht op samenwerken, verbinden, kansen creëren en benutten, gaan voor kwaliteit, communicatie en inspiratie. Vanuit een ondernemende en analytische manier van werken, gecombineerd met creativiteit en planmatig werken worden gestelde doelen behaald, gaat de energie stromen en wordt de betrokkenheid van allen bij het werk of project vergroot."

Jan Willen van de Kolk Wethouder gemeente Bedum

“Zowel zakelijk [Kids2b] als privé [Waterloobridge Business Club] heb ik Maria leren kennen als een betrouwbare, eerlijke, doortastende en congruente vrouw die geen zoete broodjes verkoopt maar zegt hoe het is. Dit doet ze met alle respect voor de mensen om haar heen, zodat ook kritische woorden goed worden ontvangen. Ik ken haar als een aanpakker/harde werker die een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te doen binnen de mogelijkheden om zaken tot een goed einde te brengen en het beoogde doel te bereiken. Door haar Groningse nuchterheid, levenservaring, enthousiasme, creativiteit en grote netwerk heeft zij haar toegevoegde waarde reeds vele malen bewezen.”

Mr. A.B.G. (Ingrid) Hellinga-Oving Partner, Caraad Belastingadviseurs BV Groningen

"Ik ken Maria sinds onze organisatie in 2006 is gestart. We hebben samengewerkt in het opzetten van Buitenschoolse- en tussenschoolse opvang in onze gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. Daarna is Maria de motor geweest van de samenwerking tussen de kindorganisaties in Noordoost Groningen en de ontwikkeling van de “Kindvoorziening”, de Groninger variant van de integrale kindcentra. Maria maakt nog steeds deel uit van mijn netwerk en voorziet mij van ideeën en adviezen. Ik ken Maria als iemand met een sterke visie, ambitieus en doortastend. Bij het ontwikkelen van ideeën loopt Maria niet om de problemen heen en is ze creatief in het vinden van oplossingen. Ze is sterk in haar communicatie en komt haar afspraken na. Maria is gewoon een prettig mens om mee samen te werken!"

Dick Henderikse Directeur bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

het uitbrengen van een offerte is voor mij maatwerk waarbij ik de nodige zogvuldigheid wil betrachten. Graag ga ik met u in gesprek om te verkennen waar uw vragen liggen zodat ik een passend aanbod kan doen.

Uiteraard kunt u ook bellen voor een verkennend gesprek.